Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu


Vítáme Vás na stránkách naší školyJiž poněkolikáté se naši žáci zapojili do dějepisně literární soutěže Lidice pro 21. století.

Výborně si vedla Mája Štěchová z 8.A, která se probojovala až do finále této soutěže. Zároveň získala ocenění za druhou nejlepší esej na lidicé téma. Ve čtvrtek 25. května se tak mohla zúčastnit slavnostního setkání všech finalistů a předání oecenění v pražském Centru současného umění DOX. Na této akci zazněla Májina esej v podání herečky Máši Málkové. 

Česká televize pořídila z tohoto setkání zpravodajský záznam, který odvysílala v pořadu Zprávičky na programu Déčko . Součástí této reportáže je i krátký rozhovor s Májou.

Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

 


Ve čtvrtek 1. června mají žáci zkrácené vyučování - 1. stupeň do 11.40 a 2. stupeň do 12.35 hodin.


Vážení rodiče,

ve školní jídelně jsme nově zavedli systém na odhlašování a přihlašování stravy přes internet. Číslo naší jídelny je 3029.  

Přihlašovací údaje obdržíte osobně v kanceláři školní jídelny, e-mailem jidelna@1zszatec.cz nebo telefonicky na čísle 415727655.


 

Nové galerie ze školního dění

 

Lesná 8.A Lesná - 8.B Švp - 3.A a 4.B - závěrečné dnySeminář dějepisu Seminář přírodopisu Tělesná výchova 1.A

Přírodopis 7.B Seminář fyziky Den čepic v 6.A

 

V pátek 12. května jsme oslavili Den Země. Žáci z 2. stupně (8.A spolu s dalšími) připravili pro žáky z nižších tříd řadu vědomostních, sportovních i zábavných aktivit. Součástí akce bylo také společné vytvoření již tradičního živého obrazu, letos pod názvem "Barevný kruh života". 

 


 

Velká gratulace družstvu starších dívek k postupu do okresního kola Poháru rozhlasu.


Gratulujeme družstvu žáků 1. až 3. tříd k druhému místu v oblastním kole fotbalového McDonald´s Cupu a s ním spojenému postupu do okresního kola.


 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2023/2024 najdete ZDE.


Velká gratulace Jakubu Legutkovi (7.B) k 2. místu v krajském kole Zeměpisné olympiády.


V rámci Národního plánu obnovy nabízíme možnost zapůjčit notebooky žákům, kteří se potřebují připravovat do výuky a tuto elektroniku nemají. Pokud potřebujete, kontaktujte p. učitele Leška . 


Vážení rodiče,

od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2025 je naše škola zapojena do projektu z Národního plánu obnovy "Podpora rovných příležitostí".

 

V rámci tohoto projektu máme ve škole nově speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich kompetence jsou podrobně rozepsány níže. Věříme, že budou přínosem jak pro učitele, vaše děti, ale také pro vás.

Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka školy

Informace o poskytování služeb školního psychologa

Informace o poskytování služeb školního speciálního pedagoga


Jsme zapojeni do projektu

Dva naši pedagogové jsou zapojeni do činnosti Krajských metodických kabinetů - Kabinet Společenskovědní vzdělávání a Kabinet Přírodovědné vzdělávání.


Zapojili jsme se do projektu:

 


Jsme zapojeni do projektu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

  


Od 1.9.2021 do 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020952 s názvem  "Pracujeme - učíme se - bavíme se III", který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.


Celková výše podpory činí  843 140,- Kč
 
 

Inovace přírodovědného vzdělávání

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013176

Hlavním cílem projektu je inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ Petra Bezruče v Žatci, které bude dosaženo modernizací učebny přírodopisu. Ta bude atraktivním a podnětným prostředím pro odbornou výuku s využitím moderních technologií. 

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (přírodní vědy, práce
s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace:2 343 012,09,- Kč

Vlastní zdroje:260 334,68,- Kč

Celkem:2 603 346,77,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 


 Žákům nabízíme:

- kvalitní vzdělávací program s výukou anglického jazyka již od 1. třídy

- do výuky jsou pravidelně zařazovány projektové dny, které zpestřují výuku

  a zároveň přispívají k dobrému klima školy

- zapojení do programu e-twinning – spolupráce se zahraničními školami

- pravidelné výjezdy na exkurze

- školy v přírodě pro 1. stupeň

- lyžařský výcvik pro žáky  7. – 9. tříd

- dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

- kvalifikované pedagogy se speciální pedagogikou

- široký výběr mimoškolní zájmové činnosti poskytované zdarma, kde se věnujeme jak  

  žákům talentovaným a nadaným, tak žákům s potřebou individuální péče

- odborné učebny i kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi

- dvě moderní tělocvičny a venkovní hřiště s umělohmotným povrchem

- počítačovou učebnu

- od září 2019 i nově vybudovanou jazykovou učebnu

- knihovnu pro 1. i 2. stupeň

- školní družinu s provozem od 6.00 do 16.30 hodin

- školní jídelnu s kvalitní a výbornou stravou  

 

 


 

Informace o projektu:

Název projektu: Moderní trendy do výuky jazyků

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694

Cílem projektu je rekonstrukce stávající učebny výpočetní techniky, ze které vznikne víceúčelová odborná učebna pro výuku cizích jazyků a výuku informatiky. Dále projekt řeší bezbariérovost školy,
 a to pořízením pásového schodolezu a vybudováním bezbariérového WC. Škola tak bude bez problémů přístupná i pro handicapované žáky.

Dotace: 2 625 363,87,- Kč

Spoluúčast: 138 177,05,- Kč

Celkem: 2 763 540,92,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


  

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014686 s názvem „Pracujeme – učíme se – bavíme se II„ , který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 837 246 Kč

 


Přečtěte si Informace ke školnímu stravování. 


 

18.2.2019 proběhlo v Konferenčním sále Krajského úřadu  hodnocení plnění programu " Škola udržitelného rozvoje " jehož certifikát obdržela i naše škola v roce 2017 . Aktivity školy jsou příslušnou institucí oceňovány i nadále a škola byla dokonce zařazena do vyššího stupně tohoto certifikátu. Velmi si tohoto ocenění vážíme , v rámci Ústeckého kraje se jej podařilo získat pouze sedmi školám.

 


 

 

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006734 s názvem "Pracujeme - učíme se - bavíme se", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 1.124.334,- Kč 

 

  

 

 

Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

22.3.2017 se v Konferenčním sále Krajského úřadu  uskutečnilo slavnostní předání

certifikátů titulů „ Škola udržitelného rozvoje  Ústeckého kraje“. Tento titul byl udělen

vybraným školám  na 3 roky za aktivity v oblasti přírodovědné, sociální a ekonomické. Ústecký kraj

ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy takto ocenil i  ZŚ Petra Bezruče Žatec.

Z rukou náměstka Ústeckého kraje a zástupců klubu jej za školu převzala  p. učitelka Kumstýřová.

Tato pocta zavazuje školu, aby i nadále pokračovala v rozvoji těchto aktivit významných zejména pro

náš kraj se značnou ekologickou zátěží.

   

 


 

Pohled do historie školy

Naše škola vznikla v roce 1935. Budova patřila v té době k nejmodernějším v Žatci. Byly zde umístěny tzv. Švehlovy národní školy: škola obecná, měšťanská a mateřská. Náklad na stavbu budovy uhradil stát z výnosu půjčky práce. Také zde bylo umístěno muzeum, založené v roce 1925 Karlem Polánkem.

V roce 1938, kdy se Žatec dostává na území Třetí říše, v budově naší školy sídlí vojenská nemocnice. Vyučovat se zde začíná až 1. září 1945.

V průběhu let kapacita budovy nestačí, žáci navštěvují ještě vedlejší budovu č.p. 1404.

V roce 1980 byla zahájena stavba nového pavilonu a 1. září 1983 zde bylo slavnostně zahájeno vyučování.

V průběhu let škola prošla řadou rekonstrukcí a modernizací. Žáci navštěvují v hodinách fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu i informatiky odborné učebny. Pro zkvalitnění výuky žákům i učitelům pomáhají třídy s interaktivními tabulemi.

Pro sportovní využití mají žáci k dispozici 2 tělocvičny a nové hřiště s umělým povrchem pro míčové hry. Žáci také pracují na školním pozemku.

Škola má školní jídelnu a školní družinu. Žáci mají moderní šatnové skříňky.

Ve školním roce 2015/2016  navštěvuje školu  430 žáků  v 18 třídách. Na škole funguje řada kroužků - sportovní, počítačové, výtvarné, hudební, přírodovědné, žáci také hrají deskové hry.